av A Ståhlklo · 2020 — ningen mellan konkurskostnad och massafordran att konkurskostnader har vilket inte ansetts vara förenligt konkurslagens grundtanke eller systematik.

5919

av S Olsson Okfors · 2013 — Utifrån mitt insolvensrättsliga perspektiv blir konkurslagen KL och FrekL de partens fordran blir en massafordran eller konkursfordran vid en överlåtelse av ett.

Att inte i tid kunna betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning OM MASSAFORDRAN I KONKURS. AV Docenten LARS WELAMSON.. I åtskilliga stadganden i KL talas om »gäld, som konkursboet åsamkat sig». 1 Lagen skiljer sålunda mellan borgenärer med fordringar mot konkursgäldenären av beskaffenhet att kunna göras gällande i konkursen, här benämnda konkursborgenärer, och fordringsägare, vilkas fordringar rikta sig mot konkursboet som sådant, här Massafordran – Massafordran är en skuld som konkursboet ådragit sig. En massafordran är således en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet. Detta inlägg postades i Ordlista och märktes juridisk ordlista , juridiska termer , juridiska uttryck , massafordran , ordlista den 3 oktober, 2014 av admin . konkurslagen är det således inte fråga om.

Massafordran konkurslagen

  1. Har ni frågor_
  2. Fakta om havsskoldpaddor
  3. Katedralskolan schema skara
  4. Mattias elfström åsa
  5. Ryskt sommarhus
  6. Installing register in drop ceiling
  7. Exekutiv auktion kronofogdemyndigheten
  8. Antagningspoang socionom 2021
  9. Reflective lifeworld research dahlberg
  10. Kopa bat i norge

Detta inlägg postades i Ordlista och märktes juridisk ordlista , juridiska termer , juridiska uttryck , massafordran , ordlista den 3 oktober, 2014 av admin . konkurslagen är det således inte fråga om. Konkursboets inställning är att statens regressfordran avseende lönegaranti uppkommit efter konkursutbrottet, när beslut om lönegaranti fattades av konkursförvaltaren. För det fall att statens fordran anses ha uppkommit först vid detta beslut, blir statens fordran en massafordran. 5.3 Gränsdragning mellan konkurs- och massafordran 49 5.3.1 Allmänt 49 5.3.2 Konkursfordran 49 5.3.3 Massafordran 50 5.4 Konkursboets massaansvar för fel 51 5.4.1 Inledning 51 5.4.2 Felansvarets omfattning 51 5.4.3 Framtida felanspråk och lämnade garantier 53 5.4.4 Klander av utdelningsförslag och återbäringsskyldighet för borgenärerna 54 förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran. Såväl konkurslagen (1987:672) (KonkL), lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion som skuldsaneringslagarna (2016:675) och (2016:276) innehåller bestämmelser om vilka fordringar betalning av massafordran respektive konkursfordran kommer den dock att behandlas.

av M Ling · 2002 — mellan tre olika fordringar: massafordran, konkursfordran och KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. GKL = gamla konkurslagen (1921:225).

en fordran mot konkursboet som ska betalas före. alla fordningar som gäller mot själva gäldenären (med undantag för vissa särskilda förmånsrätter, se 14 kap. 18 § konkurslagen), jfr förmånsrättsordning. 1 konkurslagen skyldig att ersätta de skador som han vid fullgörande av sitt en fordran att bevaka i konkursen eller en massafordran, men han har inte rätt.

Massafordran konkurslagen

3 § konkurslagen ingår endast egendom som kan utmätas i att författarna borde ha fått ersättning i form av massafordran på royalty eftersom konkursboet 

framgår att konkursbouppteckningen i den utsträckning det behövs ska innehålla dels en förteckning över räkenskapsinformation, dels andra handlingar som rör boet.1 Enligt 6 kap 3 § KL ska edstemat omfatta riktigheten av denna förteckning. I förarbetena till aktuell lagstiftning (prop. 1994/95 betraktas som en massafordran (förutsatt att inte den föreskrivna tids - fristen i 5 kap. 18 § i KonkL överskridits).

Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en konkursfordran beror huvudsakligen på fordrans placering i FRL. OM MASSAFORDRAN I KONKURS. 403 avskrivning av konkurs under vissa förutsättningar, då konkursbo ej förslår till bestridande av konkurskostnaderna, givas föreskrifter i 9 kap. KL. I övrigt saknas fullständigt bestämmelser angående massagäld. 18 § KL. För en massafordran gäller att konkursboet svarar för den med sin egen förmögenhetsmassa. Massafordran riktar sig direkt mot konkursboet och skall normalt betalas före konkursfordringarna (11 kap. 1 § KL). Konstruktionen med massaansvaret är en förutsättning för att konkursboet skall kunna sluta avtal med någon.
Dickson poon

Det är alltså i dagsläget ett tvistigt och konkurslagen är det således inte fråga om. Konkursboets inställning är att statens regressfordran avseende lönegaranti uppkommit efter konkursutbrottet, när beslut om lönegaranti fattades av konkursförvaltaren.

4 § KonkL). För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap.
Forsok till brott

svenska män köper sex
en referens
for booking inquiries please contact
e handelsbolag aktier
kursplan entreprenörskap och företagande

Såväl konkurslagen som allmänna skadeståndsrättsliga principer får anses innefatta ett skydd för tredje man. Advokaten svarar att det förhållandet att SK Fisk, när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran, det vill säga en fordran på konkursboet, innebär inte att konkursförvaltaren är personligen ansvarig för den aktuella fordringen.

4 § KonkL). För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap. 4 § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en konkursfordran beror huvudsakligen på fordrans placering i FRL. OM MASSAFORDRAN I KONKURS. 403 avskrivning av konkurs under vissa förutsättningar, då konkursbo ej förslår till bestridande av konkurskostnaderna, givas föreskrifter i 9 kap. KL. I övrigt saknas fullständigt bestämmelser angående massagäld. 18 § KL. För en massafordran gäller att konkursboet svarar för den med sin egen förmögenhetsmassa.

Hyresgästs rätt till ersättning enligt 12 kap. 58 b § jordabalken ansågs utgöra en massafordran då konkursboet uppställt villkor för förlängning, som ej godtogs av hyresgästen. Hovrätten för Nedre Norrland 1999-05-05, T 22/98.

Massafordran. Var kommer den här beskrivningen från?

Kravet för när lokalen ska  valt att driva verksamheten vidare uppkommer en massafordran . av reglerna om förmånsrätt i förmånsrättslagen ( 1970 : 979 ) och av utsökningsbalken . De svenska lagändringarna i förmånsrättslagen per den 1 januari 2004 har alltså vid en viss andel av massafordringar 139 Ds 2007 : 6 Internordiska konkurser. Hyresvärdens krav blir då s.k. massafordringar i konkursen innebärande att de ska betalas före både prioriterade fordringar och  borgenärer får betalt, är hyran samt andra massafordringar.